WIECZERZA PAŃSKA

Dodano 2015-01-26 przez Cezary Wojtasik

Uroczystość związana z Pamiątką Wieczerzy Pańskiej jest istotnym elementem nabożeństwa w Kościele Zielonoświątkowym. Wierni Kościoła przystępują do niej z szacunkiem i bojaźnią w sercach. Komunia została ustanowiona przez Pana Jezusa Chrystusa tuż przed wydaniem Go przez Judasza w ręce Arcykapłanów.

Największym przesłaniem Wieczerzy jest głoszenie o śmierci naszego Pana, aż do czasu Jego powtórnego przyjścia. Chleb symbolizuje Ciało Chrystusa, a wino Jego drogocenną Krew przelaną na krzyżu Golgoty. Dlatego do Komunii przystępują osoby świadome tej ofiary. Apostoł Paweł w 1Liście do Koryntian ostrzega przed niegodnym spożywaniem Chleba i Wina. Odrodzony do nowego życia człowiek rozumie Kim jest Chrystus i czym jest dla niego ofiara za grzechy ludzkie. W Ewangelii Św. Jana 3,16 czytamy o wielkiej miłości Boga Ojca do ludzi: "Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny." Wierni wdzięcznie przyjmują miłość Boga, dlatego podczas uroczystości Wieczerzy Pańskiej w skupieniu i powadze spożywają Chleb i Wino, przyjmując Boże przebaczenie grzechów, ale towarzyszy im również radości ze zbawienia i wdzięczność za Dar Łaski, czyli bogobojne doczesne i przyszłe życie wieczne w Chrystusie Jezusie. Podczas nabożeństwa przy Stole Pańskim usługuje pastor najcześciej przy asyście Starszych Zboru, którzy podchodzą do wiernych Kościoła roznosząc Chleb i Wino. W nauczaniu Kościoła Zielonoświątkowego nie ma doktryny o przemianie, czy przeistoczeniu chleba w ciało, albo wina w krew. Należy jednak podkreślić rolę jaką ma Duch Święty w życiu człowieka, przemieniając jego osobiste życie tak głęboko, że staje się wręcz innym człowiekiem, który żyje już nie według własnych zachcianek, ale zgodnie z Bożą wolą. Dlatego spożywanie Komunii wiąże się z godnością osobistą i żywą relacją z Bogiem. Sięganie niegodne po Chleb i Wino naraża nas na konsekwencje związane z brakiem Bożego błogosławieństwa. Prze nimi właśnie ostrzega nas Paweł Apostoł w słowach: "Przeto, ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha Pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi Pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała Pańskiego, sąd własny je i pije. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło."

opracował: Pastor Czarek